Městská sportovní hala

To je téma, které poslední týdny rezonuje naším městem a byla mu věnována i díky peticím podporujícím výstavbu sportovní haly či naopak požadujícím úpravu rozsahu projektu poměrně velká část jednání posledních dvou zastupitelstev města.

O co tedy v celém projektu jde?

Připravovaný projekt městského sportoviště si klade za cíl vyřešit 3 nejpalčivější problémy našeho města, a to chybějící:

  • kapacitu tělocvičen pro výuku TV na ZŠ Palachova – škola o téměř 800 žácích disponuje desítky let jednou tělocvičnou o rozměrech 16 x 10 metrů, takže za pronájmy externích prostor utratí téměř 200 tisíc Kč ročně, část dětí je nuceno cvičit na chodbách a pro řádné fungování ji chybí ne jedna, ale dvě tělocvičny
  • sportovní zázemí pro místní sportovní kluby – zoufalý nedostatek sportovní infrastruktury pro tréninky a zápasy mládeže i dospělých
  • kulturní dům – přestože město disponuje prostory na zámku či oběma kiny, chybí kulturní zázemí pro plesy, koncerty či divadelní představení s kapacitními požadavky pro více jak 200 návštěvníků – řádově 15 – 20 akcí ročně

Umístění nejen sportovních hal, ale také třeba plaveckých bazénů, přímo u školských zařízení je v zahraničí naprosto běžná praxe – např. Skandinávie, USA, Německo či Rakousko využívá přínosů těchto synergických efektů pravidelně již mnoho let. A tato myšlenka není nijak nová či revoluční ani u nás, na téměř každé menší vesnici slouží hospodský sál či sokolovna jako kulturní stánek místního divadelního spolku, taneční sál i sportovní zařízení zároveň.

Před zvolením daného řešení byla provedena detailní analýza jednotlivých možných postupů, a to jak ve formě 3 samostatných projektů, tak právě jedním multifunkčním zařízením. Zvažovány byly jak pozemkové možnosti v majetku města, tak finanční náročnost celkových investic a samozřejmě dlouhodobé provozní náklady, které zatěžují budoucí rozpočty města na desítky let dopředu.

tělocvična
3. ZŠ
sportovní
hala
kulturní
dům
multifunkční
sportovní
zařízení
pozemek 0 Kč 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 0 Kč
investiční náklady 40 000 000 Kč 70 000 000 Kč 100 000 000 Kč 100 000 000 Kč
celkové náklady realizace 40 000 000 Kč 90 000 000 Kč 120 000 000 Kč 100 000 000 Kč
celkové náklady řešení 250 000 000 Kč 100 000 000 Kč
roční provozní hospodaření 150 000 Kč 250 000 Kč -3 000 000 Kč 1 800 000 Kč
roční provozní náklady
za 20 let
-52 000 000 Kč 36 000 000 Kč

Jak ukazuje tabulka výše, z pohledu investičních a provozních nákladů jednoznačně vychází nejlépe multifunkční zařízení, kdy dochází díky maximálnímu vytížení objektu k velmi pozitivním provozním výsledkům hospodaření, ve výhledu 20 let se dostáváme na provozní rozdíl téměř 90 milionů Kč.

A to není jediná výhoda, dalším pozitivem jednoho komplexu je i snížená dopravní zátěž, kdy rodiče nepřeváží děti po škole na sportovní kroužky do jiné části města, což má další pozitivní dopady na životní prostředí. Právě tyto důvody byly rozhodující pro výběr dané varianty projektu, který byl na konci minulého roku prezentován nejen široké sportovní veřejnosti v kapli brandýského zámku.

A jak tedy hala vypadá?

Sportovní hala disponuje hracím prostorem cca 45 x 25 metrů a zasouvací tribunou pro cca 400 sedících diváků, světlá výška stropu je cca 7 m. Při zasunutí tribuny a spuštění dělících plachet vzniknou 3 samostatné tréninkové prostory o velikosti cca 29 x 15 metrů, které umožní paralelní provoz jak tělesné výchovy žáků základní školy, tak maximálně efektivnímu využití fungování sportovními kluby. Vnitřní prostor byl koncipován tak, aby umožnil organizovat i sporty využívající hřiště o velikosti 40 m x 20 m jako je futsal, házená nebo florbal, a zároveň umožnil vytvořit 3 školní tělocvičny či společenský prostor pro požadovanou kapacitu plesů či společenských akcí. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem daného území nebude hala umožňovat pořádání ani vyšších celostátních soutěží v jednotlivých sportech díky omezeným parametrům, ale bude plně odpovídat potřebám a velikosti našeho města na mnoho let dopředu.

Součástí projektu je dále zázemí haly v podobě šaten, nářaďoven, VIP či přednáškových prostor, skladů či bufetu, samozřejmostí je i akustické vyřešení prostoru sportovní haly pro pořádání plesů a kulturních akce. Případné stravování na akcích bude řešeno propojením se současnou jídelnou ZŠ, což opět maximálně zefektivní fungování celého objektu a kapacitně umožní pořádat akce s kapacitou až 500 míst. A právě tato multifunkčnost odbourá největší problém ztrátovosti samostatně řešených kulturních domů, kdy na jejich fungování města pravidelně přispívají ze svých rozpočtů (jako je tomu např. u jinak skvěle fungujícího kulturního domu v Čelákovicích, který město ročně dotuje částkou téměř 3 miliony Kč pouze na provozní výdaje).

Celkové investiční náklady projektu dosahují téměř 100 milionů Kč, samotná sportovní hala vychází na cca 60 milionů Kč, zbylé náklady připadají na podzemní parkování o kapacitě 52 míst – cca 25 milionů Kč a zázemí haly – cca 15 milionu Kč. Financování je díky výrazně zlepšenému hospodaření města v posledních 2 letech plánováno částečně z vlastních zdrojů a částečně z externích zdrojů, a to získaných dotací či možným úvěrováním. Součástí projektu je i zklidnění dopravy v předškolním prostoru pomocí omezení vjezdu automobilů a vytvoření K+R ploch pro rodiče dovážející děti do školy. Samozřejmostí je zachování zeleně a neprůjezdnosti Palachovy ulice jako klidové zóny.

Hala je umístěna do prostoru současného venkovního hřiště u 3. ZŠ v Palachově ulici a části přilehlého parčíku, neboť město v dané lokalitě, bohužel i díky nešťastné pozemkové politice z minulosti žádné jiné vhodné pozemky v této lokalitě nevlastní. Umístění navazuje na již schválený projekt přístavby tělocvičny z roku 2006, který byl taktéž komplet umístěn do prostoru přilehlého parčíku.

Nejčastější výtky?

A právě limitované prostorové možnosti společně s umístěním nájezdu do podzemního parkování z Palachovy ulice jsou společně s požadavkem na veřejnou architektonickou soutěž nejčastějšími výtkami celého projektu. Je potřeba spravedlivě přiznat, že v roce 2018 již bohužel neexistuje ideální řešení a projekt sportovní haly je nejlepší možný kompromis.

Umístění podzemního parkování je nutné ještě ověřit sondami podloží a variantně je tak možné hledat u projektu i jiné varianty parkování než to podzemní. Stejně tak vzhledem k dalším nutným úpravám územního plánu, které budou probíhat až do podzimu 2018, vzniká další časový rámec i pro případné doladění vizuální stránky projektu. Výraznější kapacitní omezení rozsahu projektu by ovšem mělo zásadní vliv na jeho funkčnost a neplnilo by tak původní cíle a zadání projektu – tedy zázemí pro sport i funkci kulturního domu, které by opět zůstalo i po téměř 30 letech nevyřešeno.

Závěrem…

I přes výrazně zlepšené hospodaření města, kdy se podařilo za poslední tři roky zvýšit finanční prostředky na účtech města o téměř 150 milionů Kč ze 127,8 mio Kč z konce roku 2014 až na 277,3 mio Kč na začátku roku 2018, si naše město stále z minulosti valí před sebou mnoho dalších dlouhodobě neřešených problémů jako je téměř 40 komunikací s prašným povrchem, chybějící dům pro seniory, nedostatečné kapacity mateřských školek i školských zařízení, startovací byty, neutěšený stav nemovitostí v majetku města či do budoucna velmi potřebné rozšíření čističky odpadních vod, to vše jsou projekty v řádech desítek až stovek milionů Kč, proto je při plánování veškerých investičních akcí dbát maximální důraz na ekonomickou stránku věci a efektivní provozní výdaje, které dlouhodobě nezatíží budoucí rozpočty města.

Projekt sportovní haly tak určitě není ideální a vyžaduje kompromisy na obě strany, je to ale za současných ekonomických i majetkových možností města to nejlepší a nejreálnější řešení tří dlouhodobě neřešených problémů města. A to za kompromis rozhodně stojí.

Na závěr přidám ještě jeden důvod pro současné umístění, a to je její, zatím ještě pracovní, ale doufám, že brzy oficiální pojmenování po člověku, pro kterého byl tělocvik posláním a svým nadšením a přístupem za ty desítky odučených let přivedl ke sportu desetitisíce místních dětí. Člověka, který dlouhá léta věřil slibům bývalého vedení města i školy, že tato sportovní hala tady u školy vznikne, ale bohužel se jí už nedožil. Městská sportovní hala Josefa Kaluhy. Díky za všechno, to je pro tebe, „brácho“.

Autor: Patrick Zandl

zastupitel města za Piráty v letech 2018-2021.