Co nového v Brandýse? Ultimátní seznam z červencového zastupitelstva

Ve středu 10.7. na podnět pirátských zastupitelů Patricka Zandla a Marka Řebíčka proběhlo pracovní setkání zastupitelů města s občany.

Otevřená a transparentní radnice je jednou z našich priorit, proto je pro nás důležité, abychom nejen my, jako opoziční zastupitelé, ale i naši spoluobčané, byli pravidelně informováni o tom, jak jsou plněny klíčové body společného programu Našeho Dvojměstí a Podpory Občanů, a jak je nakládáno s veřejnými prostředky. A proto budeme v tomto formátu dotazů pokračovat i do budoucna.

Řada úředníků města i zastupitelů měla vypracované komplexní zprávy, za což jim tímto děkujeme.
Držíme kurz ?‍☠️

Odpovědi k našim dotazů:

Situace v parkování

Právě je bourána bývalá samoobsluha v Jasanové ulici – společnost Draco Bross připravuje fittness a současně dojde v výstavbě nových parkovacích míst.
Kaštanová, Jasanová, Lipová – dochází k úpravě dopravního značení – legalizaci parkovacích míst tak, jak se tam nyní obvykle parkuje.
Parkování u kluziště – probíhá výběrové řízení na stavbu parkoviště, má tam vzniknout 63 parkovacích míst. Náklady za částečné odstranění zhroucené opěrné zdi a postavení nové zdi nese zhotovitel v rámci reklamace. Zmenšením volného prostoru nedojde ke změnám v projektu.

Parkovací dům P+R u nádraží Brandýs – má vzniknout 316 parkovacích míst. 70 milionů investiční spoluúčast města, získaná dotace 60 milionů, celkové náklady jsou 130 milionů Kč. Byl vybrán dotační management, který nyní zpracovává podklady, stavební povolení bylo vydáno v lednu 2019, nyní můžeme zahájit výběrové řízení na zhotovitele. Počátek výstavby nejdříve 2020. Udržitelnost projektu je 5 let, v té fázi nemá být generován zisk. V průběhu výstavby se bude řešit návaznost na dopravu, teď řešená není a přímo u MHD parking neleží. Podklady budou rozeslány zastupitelům. 1000 korun měsíčně je plánovaný výnos z parkovacího místa – tedy poplatek pro obyvatele za měsíční parkovací kartu.

Parkovací zóny ve městě: bude spuštěn pilotní program dvou ulic za Continentalem. Plánovaný poplatek za první auto je 1000 Kč ročně, druhé 2000 Kč a tak dále. Živnostníci budou mít stejné podmínky jako byty pro první auto. Pro podnikatele, kteří mají současně soukromé auto či pro služební auta se uvažuje s poplatkem 10 000 Kč ročně. Na sídlišti Brandýs se očekává zavedení zón na jaře 2020. Systém by měl být automatický s kamerami na vjezdu, které budou snímat RZ a podle délky pobytu v zóně se to bude vyhodnocovat. Systém se postupně bude nasazovat v celém městě

Dopravní infrastruktura

Řešení obchvatu Boleslavi: chybí pro zahájení stavby vykoupit 2 pozemky, jeden z nich bude muset být vyvlastňován. Pak záleží na postupu kraje, kdy začne administrovat výběr zhotovitele, stavební povolení je vydáno. Tady si dovolíme komentář, přístup města k investicím kraje se nám zdá obecně pasivní – čekáme uctivě opodál.
Řešení obchvatu Brandýsa: probíhají dílčí výkupy pozemků, nyní se vykupuje hlavně na straně Záp (jejich obchvat může fungovat samostatně případně i s napojením na silnici č. 610 (Pražská), záleží i na postupu velkého pražského obchvatu a postoji Dřevčic. Obecně investici řeší kraj, město nevidí velké možnosti, jak proces či termíny ovlivnit. Diskutován se SŽDC plánovaný železniční nadjezd o výšce 12m! na Brázdimské ulici při křížení s tratí na Neratovice, která by jednou měla být elektrifikována.

Údajně se připravuje projekt trolejbusu do Brandýsa z Prahy, moderní forma s kapacitními bateriemi, který část trati zvládá bez troleje a část bere energii z vedení. Navázán na třetí pruh dálnice.
Existuje plán zkapacitnění dálnice na 3+3 pruhy do Mladé Boleslavi, jeden by mohl být použit i pro trolejbus, respektive pro hromadnou dopravu. Most na dálnici u Záp tomu ovšem nenasvědčuje, jedná se dlouhodobé vize, jak posílit obslužnost města bez kolejového spojení s Prahou.

Rekonstrukce městských ulic a chodníků: dokončení U cihelny a Dělnická, ještě na podzim se budou zazeleňovat. Připraveno je výběrko na ulice Na Tvrzi, Janáčkova, U Vodárny, U špejcharu a U Přelízky, je na to stavební povolení. Rozjet by se to mělo říjen-listopad, trvat by to mělo 15 měsíců. Ve SB dokončení ulice Havlíčkova, kde je kanalizace a září/říjen se budou dodělávat povrchy s dokončením do konce března 2020. Dokončení ulice pplk. Sochora, kde se řeší zasakování do páteřní zasakovací trubky. Projektuje se ulice Komenského, Zahradníčkova, kde se budou rekonstruovat kanalizace, vodovody a povrchy.

Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovení hlavních pěších tras v Central parku.

Projektuje se celá ulice Brázdimská okolo nemocnice, včetně řešení zastávek, z pohledu chodníků, parkovacích stání atd. Dokončen chodník u kasáren u letadla, pak u Penny Marketu, kde se posunula autobusová zastávka. Na ulici Kostelecké až ke vjezdu na hřiště se bude také opravovat chodník a zábradlí. V ulici Vestecká se udělaly nájezdy, i když je slíbeno na podzim ji celou opravit, ale asi došly SUS peníze a tak to zřejmě neklapne.

Panem Polákem, respektive panem starostou bylo přislíbeno vypracování on-line dokumentu na webu města, kde každá nezpevněná ulice či větší oprava chodníku bude mít stav projektu, plánovaný termín zahájení prací a termín ukončení, abychom nemuseli spoléhat na dílčí informace v Městských listech. Na dotaz, dle jakého principu je volena priorita rekonstrukce bylo odpovězeno, že důležitý je počet obyvatel, technický stav a to, jak je na tom ČEZ s překládkou vedení elektřiny do země.

Cyklopropojení BB: do konce listopadu se řeší studie lávky přes Labe, pak by se mělo rozhodnout, jak se to zrealizuje. Bylo by dobré zpropagovat cyklotrasy, které už ve městě fungují, pan Jiří Sládek doporučil vyjít ze shromážděných podkladů pracovní skupinou v minulých letech a neopakovat identické aktivity, nápadů na zlepšení byla shromážděna řada.

Výsledky dopravního průzkumu města: studie je stále v běhu, první pracovní výsledky budou do konce července, nyní byly zadány jednotlivé modelové situace, finální výsledky očekáváme do konce roku.

Řešení Mariánského náměstí a jeho okolí:

Chátrající dům naproti restaurace Pivovar u sv. Václava: V roce 2015 proběhlo místní šetření SÚ, vyzvali vlastníka k udržovacím pracem, ale bez výsledku. Lze to opravit městem, stavební úřad to připravil, ale město odmítá tento postup, přijde mu složitý na vymáhání. Starosta odmítl, že by město aktivně řešilo soukromé domy na spadnutí, i když jsou na náměstí.

Herna Labín, respektive obecně gambling: v obci bylo před novelou zákona 284 herních automatů, dnes 120 automatů ve dvou 2 kasinech a 3 hernách. Z herních automatů dostáváme cca 13 milionů Kč ročně do rozpočtu. Vedení města stávající stav vyhovuje, nevnímá socioekonomické dopady na hráče ve městě jako problém. Přímo s činnosti heren není podle Městské policie spojována žádná kriminalita.

Socha papeže (1,3 mil. Kč) místo pítka na náměstí sv. Václava se již odlévá, čeká se na vyjádření památkářů, závazný souhlas město nemá, ale provedení a umístění bylo prý konzultováno.

Máme od 1. ledna městskou architektku Kláru Houšteckou, byla zastupitelům po 7 měsících představena. Nevybrala ji rada města, ale osobně pánové Homolka s Pickem. To nepovažujeme za vhodný postup. Mladého člověka, který bude dlouhodobě přetvářet město, v této pozici vítáme. Ale očekávali bychom veřejné výběrové řízení s jasným statusem činnosti, práci na základě silnějšího kontraktu než je dohoda o provedení práce. Přineseme aktuální zkušenosti s výběrem architekta z Kutné Hory. Paní Houštecká přislíbila, že zveřejní složení své pracovní skupiny, seznam cca 40 projektů na kterých skupina pracuje a pravidelnou informaci pro veřejnost.

Přesun BUS zastávky na náměstí svatého Václava od Klíčku: je to teď na projednání památkářů, řeší se to jako celková koncepce prostoru před kostelem. Budou tam nutné vyvýšené ostrůvky. Mělo by to být hotové během příštího roku do Svatováclavských slavností.

Pitná voda a Čistička

bereme vodu z vlastních vrtů a úpravny vody v Káraném, snažíme se najít místo pro další vrt ve vojenském lese směrem na Hlavenec, máme tam nyní zkušební a plán je rozšiřovat naše zdroje tímto směrem a být nezávislý. Voda z Káraného, které jede na min. vytíženost je sice řádově kvalitnější, ale také mírně dražší, snahou je nicméně posílení nezávislosti na cizích zdrojích. Ověříme situaci na úpravně vody v Káráném.

Nová Čistička (ČOV) na pravém břehu Labe: Je nutná, nejsme schopni již připojovat větší projekty než jsou rodinné domy. 9-12 měsíců očekáváme, že potrvá projektování, abychom se vešli do termínu dotačního titulu, který je připravován. Očekáváme investici 80-120 milionů Kč. Aktuálně nejsme schopni připojit developerské projekty, min. do roku 2024, na ČOV. Platí, že nová investice do ČOV by měla být po kritice zejména opozice hrazena z poplatků developerů za připojení, nikoliv zvýšením ceny stočného pro stávající obyvatele.

Ulice Ve Vrbičkách: Byla nyní prodána v exekuční dražbě, zkolaudovaná byla již v roce 2011, ale to byl developer už v exekuci, pozemek se nedal převzít městem. Následně město developera vyzývalo ke splnění povinností vyplývající z plánovací smlouvy, ale kvůli převodu podílů na osoby mimo Brandýs a následně na Ukrajinu nebylo s kým jednat. Město vedle nepřevzaté komunikace muselo odepsat pohledávku okolo 3 mil. Kč za připojení oblasti na sítě. Pro město je velmi obtížné účastnit se exekučních dražeb, nelze dopředu žádat zastupitelstvo o nákup pozemku bez dané ceny. Proto město požádalo developera sousedního projektu pana Aleše, aby se dražby zúčastnil a pozemek pak převedl na město za 1000 Kč, v rámci celkové plánovací smlouvy na připojení a převzetí infrastruktury jeho výstavby v AMZ. Proč se pan Aleš dražby nezúčastnil, zda stejně jako obyvatelé ulice spoléhal na to, že se nikdo nepřihlásí a vyvolávací cena opět klesne o třetinu není známo. Pozemek tedy za vyvolávací cenu cca 850t Kč koupil pan Vojtíšek, se kterým vedení radnice spolupracuje v rámci řešení jiných projektů a bude s ním jednat o možných postupech, aby se komunikace do majetku města dostala. Původní developeři, za nichž situace vznikla, dál bydlí ve městě, doporučujeme nahlédnutí do výpisu z OR Print agency Prague s.r.o.

Občanský podnět: Kontejnery v ulici Seifertova za večerkou jsou místem trvalé černé skládky, bude řešeno OŽP. Dále v ulici dochází při bouřce k vyskakování kanálů a vyplavování splašků do ulice. Byly vysloveny také připomínky k necitlivé seči pozemků v ulici před RD, kde se obyvatelé snaží o vlastní výsadbu.

Investice města

Multifunkční hala Palachova: platí stále plnohodnotná varianta za 110 mil Kč, bez podzemního parkoviště může být o cca 20 mil Kč levnější a potenciální dotace je očekávána okolo 30 milionů Kč. Zatím je vybrán zhotovitel na nástavbu tříd školy na jídelně a příprava stavebního řízení haly započne v srpnu 2019 po nabytí účinnosti změn územního plánu. Hala bude hotová nejdříve za 18 měsíců.
Zvažována možnost umístit parkoviště haly do připravovaného projektu v areálu přes ulici pod hospodou „U kolejek“, tím by odpadlo podzemní parkoviště pod halou, kde nejsou jednoduché geologické poměry.
Zmíněno, že z bývalé menzy PeF na rohu ulic Zápská/Královická je připravována ubytovna, ale investor (Tomáš Benda) prý požádá o změnu územního plánu na využití pro bytové účely (dnes nepřípustné).

Těžba štěrkopísku u Probošťáku: vrácena k projednání krajskému soudu na základě rozhodnutí o dovolání Nejvyšším soudem. NS rozhodl, že se ve věci jedná o jiný typ právního vztahu a je nutné ve věci KS znovu rozhodnout. Soud neposuzoval meritum věci, jednání bude nejdříve v polovině října 2019.

Inventarizace nemovitostí města: problematika je výrazně širší, dotaz bude upřesněn na jednání p. Zandla s paní Fišerovou, vedoucí oddělení správy majetku.

Dvoutřídní mateřská školka (Okružní): stavba bude zahájena do konce roku 2019.

Další školka o čtyřech třídách (Třebízského) bude za Auto Vinc, nízkoenergetické provedení, náklad okolo 100 mil. Kč, řeší se aktuálně krach projekční firmy, nemáme zatím ani stavební povolení ani jasný plán výstavby.

V navýšení kapacit ZŠ se bude realizovat dostavba 4 tříd v ZŠ Palachova, ale to je zatím všechno.

Rekonstrukce Piaristické koleje pro ZUŠ. Bude se dělat výběrové řízení na zhotovitele, máme projekt, stavební povolení a není zatím vyřešeno finanční krytí, očekává se vypsání dotace MŠ. Realizace nezačne v letošním roce, bude ale vše připraveno po získání dotace na spuštění projektu. Město není rozhodnuto realizovat rekonstrukci bez podpory státu.

Kultura – cestovní ruch

Zatím není turistický ruch ve středočeském kraji příliš koncepčně podporován. Obtížně spolupracujeme se Středočeskou centrálou cestovního ruchu, obecně neumíme lákat návštěvníky k nám do města. Běží řada akcí pro místní, ale jinak stagnujeme. Jsme ve filmařské databázi. Účastnili jsme se veletrhu cestovního ruchu spolu s cestovní kanceláří pana Zemka. Na uvolněné místo po paní Tiché se zájemci přihlásili, nevyhovovali ani obecně, výběrko bude opakováno.

Sociální a bezpečnostní problematika

Ve městě je provozováno 62 legálních ubytovacích zařízení, které jsou registrovány, podléhají dohledu ŽÚ a odvádějí poplatky. Desítky dalších černých ubytoven město nemá systematicky zmapováno, reaguje pouze na podněty občanů, ověřování faktického stavu je obtížné. Radnice považuje problém při stávající legislativě za neřešitelný a nechce se jím zabývat. Ani spolupráce s cizineckou policií prý není reálná. Zjistíme řešení přijímaná jinými městy.

Obsáhlý referát přinesl vedoucí odboru sociálních věcí pan Jan Horčík:
Problematika bezdomovectví: terénní šetření proběhlo v březnu 2019. Na území města a v okolí se nalezlo 21 lidí bez domova, 10% ženy a 90% muži. Průměrný věk 50 let. Všichni přespávají venku. 24% je na ulici méně jak 1 rok, 62% více jak dva roky bez domova. To jsou obvyklé poznatky k situaci i jinde. Město situaci monitoruje, poskytuje poradenství, spolupracuje se sociálními pracovníky Úřadu práce. Dobrá spolupráce je nastavena s řádovými sestrami. Máme nízkoprahové centrum ve Staré Boleslavi, kde je i náhradní ubytování a sklad materiálu. Sociální bydlení je připravováno dále u zámku, probíhá rekonstrukce domu Na Prádle.

Městský kamerový systém: dnes se využívá radiová síť pro přenos signálu a máme problémy s kapacitou přenosu. Modernizace systému závisí na vybudování optické sítě ve městě. Dnes stále běží jen 17 kamer viz web města, některé z nich se modernizovaly. Systém je provozován MP a je zabezpečen proti zneužití.

Děkujeme všem zaměstnancům města a zastupitelům za věcné a přátelské setkání! Pro nás i občany města jde o důležité informace o tom, jak se plní úkoly vytyčené vedením města a bude zajímavé se k těmto informacím v půlročních odstupech vracet.

Autor: Patrick Zandl

zastupitel města za Piráty v letech 2018-2021.

2 komentáře u „Co nového v Brandýse? Ultimátní seznam z červencového zastupitelstva“

  1. Věta: Radnice považuje problém při stávající legislativě za neřešitelný a nechce se jím zabývat.
    Tohle jsem neřekl. Naopak řekl jsem, že hledáme cesty, spolupracujeme s PČR, včetně cizinecké policie, a ne že se tím nechceme zabývat.
    Pánové uvádějte věci v pravé míře. Děkuji

  2. Je hezké,že se bude dodělávat ul.pplk. Sochora,ale co chodníky a okolí.Budou se dělat také?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *