Naše vize

Programové priority

Jak to chcete slyšet?

Vize Brandýs 2040


Proč jsme představili vizi našeho města v podobě grafické mapy a jak k tomu došlo? Přečtěte si v naší zvláštní reportáži. Kmotrem vize (v tom dobrém slova smyslu) je Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany.

Vize Brandýs 2040
Vize našeho města pro rok 2040. Proč až pro rok 2040? Protože je to hodně práce, která se musí udělat pro naše děti a pro mladé a v Česku ty věci nejdou tak rychle. Ale shodnout bychom se na tom mohli, abychom věděli, k čemu směřujeme.

Programové priority jako článek – čili když si to chcete v klidu přečíst


Květnatá slova jako “perla na Labi” nebo “duchovní centrum země” se často v souvislosti s naším městem zmiňují, jenže v sobě nesou jen práci našich předků, ne naši vlastní. Žijeme z minulosti, nestavíme nic pro budoucnost. To je to, co bychom rádi změnili. Vybudovali základy, na kterých naše město budou moci převzít naši potomci. Město, ve kterém bude radost žít, pracovat, podnikat, vzdělávat se i odpočívat.

Předvolební program, to jsou přeci jen slova, sliby – a sliby politiků vezme čas a čert, známe to. Často jsou to jen vágní tvrzení jako “je potřeba”, “zasadíme se” nebo “uděláme”. Jak poznáte, že to myslíme vážně?

Za každým takovým tvrzením v našem plánu existuje ucelená koncepce a představa, jak slibu dosáhnout. Pokud tvrdíme, že se zasadíme o snížení kriminality ve městě, máme přesnou představu, jakou bychom toho chtěli dosáhnout. V takovém případě máme koncepci či zásady, jak bychom takového cíle chtěli dosáhnout. Máme vizi a koncepci města, jaké bychom ho chtěli předat našim dětem a vnoučatům v roce 2040. Tuto naši vizi v podobě mapy najdete na prostředním dvojlistě našich novin.

Městské zdroje jsou omezené a priority se mohou v průběhu doby měnit podle toho, jaké budou dostupné možnosti financování nebo aktuální potřeby obyvatel, tedy vás. Možná se postaví dříve škola, než domov důchodců, možná vyjdou z módy vlakotramvaje a stavět se bude hyperloop. To zásadní ale zůstává: celková myšlenka města jako místa vhodného pro život všech generací. A tuto vizi jsme zhmotnili z vašich představ, stovek a tisíců rozhovorů s vámi v průběhu let, co tu žijeme, pracujeme či někteří z nás i vedeme město.

Zda ji uskutečníme, záleží především na to, zda nám k uskutečnění této představy dáte mandát – tedy na tom, zda nás budete volit, nebo zda dáte přednost jiným představám a rozhodnete se pro jiné uskupení.

Vy jste město!

Správa města a jeho hospodaření

Klíčem k naplnění volebního programu je rekonstrukce fungování radnice. Město nebudeme řídit jako firmu, ale jako město a jen tak nám bude líp. Zavedeme systém odborných radních, kteří budou mít plně na starosti klíčové segmenty města. Zároveň s tím budou na čistě odbornou bázi převedeny doposud politicky sestavované komise. Odbornost je pro nás cennější, než politická příslušnost.

Plánujeme zřídit pozici městského architekta, který bude mít nejenom na starosti stavební dozor a plánování rekonstrukce ulic, ale také celkovou stavební identitu města.

Financování investičních projektů města předpokládáme formou dotací, z vlastních zdrojů a stávajících úspor, z úvěru a také formou partnerství se soukromými subjekty (tzv. PPP).

Chceme se snažit o vyšší zapojení obyvatel do praktického rozhodování o “věcech společných”. Vytvoříme participativní rozpočet s možností nominovat vlastní obecně prospěšné projekty a hlasovat pro ně. Budeme iniciovat vznik Rady Mladých, kde by mládež mohla rozhodovat o věcech jí se týkajících.

Chceme se vyvarovat modernímu českému trendu “smart cities” v podobě nesmyslného utrácení za zbytečné technologie. Nebudeme kupovat “chytré odpadkové koše”, na druhou stranu USB nabíječku u lavičky na náměstí bychom nějak vykouzlit mohli, ale „chytře“, tedy levně – stejně tak WiFi hotpot pro omladinu. Hlásíme se k podpoře trendu open source v městském IT.

Řešení klíčových lokalit

V rámci města existuje několik nevyřešených klíčových lokalit, na jejichž dořešení se chceme zaměřit. Jde o místa, která mají v životě města, pro jeho vzhled či fungování obzvláštní význam.

V prvé řadě jde o Houštku, zejména o objekt Slunečních lázní a Domov Kim Ir Sena. Pro město jde o oblast prvořadného významu a město nemůže nad jejím využitím ztratit kontrolu. Předpokládáme zde ve spolupráci se soukromým subjektem rekonstrukci a dostavbu vzdělávacího a zdravotního areálu v podobě školy spojené s domovem pro důchodce. Město tuto lokalitu nebude prodávat, ale bude ji provozovat formou společného projektu typu PPP se subjektem, jenž zajistí její dlouhodobé využití. Podobně chceme rozvíjet atletický areál a letní kina tak, aby Houštka fungovala jako propojené odpočinkové a vzdělávací centrum.

Pokusíme se získat objekt Pedagogické fakulty pro účely vzdělávacích a volnočasových aktivit. Naopak dům číslo 98 na Masarykově náměstí bychom rádi ve spolupráci se soukromým investorem přestavěli na byty a prodali, aby konečně přestal hyzdit náměstí.

Bezpečnost

Městská policie nemá být represivní a buzerační institucí, ale institucí zlepšující život ve městě a usnadňující jeho chod za obtížných situací. Měřítkem práce je kvalitní prevence (zejména majetkové a drobné kriminaliy) a nikoliv počet vydaných pokut. Příslušníci Městské policie musí být více vidět v ulicích, za tím účelem bude také navýšen počet strážníků.

Pro podporu plnění těchto úkolů bude analyzována funkčnost a účinnost kamerového systému a pravděpodobně dojde k jeho změnám tak, aby monitoroval skutečné rizikové zóny a pomáhal městské policii v preventivní práci.

O dopravě bude potřeba komunikovat se středočeským krajem a vjezdové komunikace do města (jsou v majetku kraje) upravit tak, aby došlo ke snížení rychlosti aut vjíždějících do města (například vjezdovými ostrůvky). To se týká zejména příjezdu od dálnice ve Staré Boleslavi, Kralupské a vjezdu do města na Vrábí, po rekonstrukci silnic i dalších vjezdů do města, kde dnes špatný stav rychlou jízdu neumožňuje. V krajním případě zvažujeme osazení úsekovými radary nebo jiná obdobná opatření.

Velcí zaměstnavatelé se budou podílet na chodu města. Jejich agenturní pracovníci v představují nemalou část drobnější kriminality a je potřeba, aby se jejich zaměstnavatelé na řešení bezpečnosti a životě ve městě podíleli, nejenom profitovali ze služeb města, jako je tomu dosud.

Zvláštní pozornost zaslouží rovněž situace spojená s provozem heren a hracích automatů na území města, zejména pak drobná kriminalita a kriminalita spojená s užíváním drog. Cílem je snížit počet takových heren a automatů na území města, případně je úplně zrušit.

Logickým prvkem zvýšení bezpečnosti je účast hasičů i vojenské posádky, prohloubení spolupráce s těmito institucemi a občanskými sdruženími.

Doprava a infrastruktura

Kamiony kolem, ne skrze město! Chceme mít město, které bude připraveno na moderní dopravní zátěž. Aktivní podporou výstavby obchvatu kolem Staré Boleslavi a Brandýsa vytěsníme těžkou a tranzitní dopravu z obou lokálních center. Je to bohužel záležitost 5 – 10 let. Podporou středočeského projektu obchvatu Brandýsa definitivně zamezíme možnosti výstavby Pražského okruhu mezi Dřevčicemi a Brandýsem, protože tato stavba by zdevastovala západní část Brandýsa. Podporujeme Středočeský kraj v opravách silnice 610 (tedy hlavního tahu skrze naše souměstí). Zvláště citlivé řešení si vyžaduje snížení hlučnosti „kočičích hlav“ ve Staré Boleslavi na průjezdu náměstím.

Velký třesk je pro nás rozsáhlá a zásadní akce, v níž chceme blokově opravit rozbité a nezpevněné městské silnice a chodníky. Detailně o tom píšeme v samostatném článku v novinách. Dozor nad akcí svěříme nově ustanovenému městskému architektovi. Velký třesk také stanoví povinnost developerů při výstavbě napojit jimi vystavěné budovy na městskou infrastrukturu a nepřenášet tuto povinnost na město nebo nechat lidi bez napojení. O další drobnou opravu ulic se bude starat městská společnost BBM určená k údržbě městského majetku a města.

Pro dlouhodobou budoucnost města je důležité vybudovat alternativní dopravní přímé spojení s Prahou – a to formou vlako-tramvajové dopravy v podobě příměstského vlaku na Prahu. Budeme se zasazovat o koordinaci těchto prací tak, aby vlakotramvajová linka do Prahy vznikla do roku 2033. Prioritou bude prostupnost města pro pěší a cyklisty. Pro ty, kdo chtějí dojíždět za prací v okolí, dobudujeme napojení cyklostezek ve směru Praha a to na Zeleneč (vlak), Letňany – Dejvice (po obnovené trase Via Sancta ve společném projektu s Prahou) a Černý Most přes Alej Prvňáčků. Pro cyklisty by měl také měla vzniknout lávka přes Labe umožňující bezpečný přejezd řeky mimo automobilovou dopravu, v prvních letech alespoň cyklopruhy na mostě.

Rádi bychom vyzkoušeli koncept bikesharingu.

Nezbytné je řešit parkování pro obyvatele sídlišť. V blízkosti nádraží Brandýs je možné vytvořit nejdříve zpevněnou zajištěnou parkovací plochu, posléze (v případě úspěchu) také parkovací dům. Spolu s obyvateli sídliště jsme zkoumali, jak parkování zlepšit a podle tohoto modelového příkladu postupovat i v jiných lokalitách, například na sídlištích v Boleslavi. S obyvateli města chceme diskutovat o zavedení jednotného systému městského parkování, parkovacích karet – a jejich nejvhodnější aplikace.

Životní prostředí

Jsme nejteplejší město Česka. Voda se stává vzácností a je potřeba s ní uvážlivě hospodařit. Při Velkém třesku plánujeme dostavbu / výstavbu oddělené dešťové kanalizace, která svede vodu do vsaků nebo polderů a voda tak bude dále zadržována v krajině.

Chceme dořešit Central park v Brandýse jako klíčovou lokalitu zeleného města. Vznikne s občany prodiskutkovaný projekt zeleného parku zahrnujícího meandry Vinořského potoka, stromy, cestičky a tůně, s cyklistickým pumptrackem pro mládež, workoutem a se zimním kluzištěm.

Veškeré další městské stavby se budou snažit o maximální možnou míru provázanosti s vodohospodářstvím a zelení včetně zelených střech tam, kde to půjde. Zasadíme se o návrat zeleně do ulic tam, kde to dává smysl a o to, aby městská servisní organizace BBM o tuto společnou zeleň pečovala a pomáhala jí překonat vedra.

Kolem Aleje prvňáčků a Zahradního města chceme v předstihu vysázet lesopark, který odcloní město od obchvatu Brandýsa a zároveň vytvoří souvislý pás zeleně kolem města chránící město před vysycháním, vedrem a vichry. Budeme vyhledávat další oblasti, kde bychom mohli město aktivně doplňovat lokální zelení a menšími vodními plochami.

Nepovažujeme za přínosné, aby se v bezprostředním okolí město pokračovalo v těžebních aktivitách, z toho důvodu budeme pracovat na revizi smlouvy se společností Tapas Borek.

Školství

Považujeme za samozřejmé, že je potřeba plánovat kapacity školek a škol podle nárůstu obyvatel. Je potřeba v předstihu komunikovat s novými obyvateli, že nelze zajistit přijetí jejich dítěte ve městě, v němž jeho rodiče nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, město těmto obyvatelům nabídne administrativní podporu v přihlášení k trvalému pobytu.

Je potřeba navýšit v co nejkratší době kapacitu školek ve Staré Boleslavi a v souladu s demografickým trendem upravovat kapacitu školek ve městě.

V oblasti Houštky chceme iniciovat rekonstrukci objektu Slunečních lázní a domova Kim Ir Sena do podoby sdruženého domova důchodců a základní školy, přičemž o provozovateli rozhodne výběrové řízení a objekty zůstanou ve vlivu města tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá využitelnost v souladu s potřebami města.

Bude potřeba navýšit kapacit Základní umělecké školy tak, aby žáci mohli být přijímání podle svých skutečných schopností a nikoliv podle momentální kapacity.

Město bude podporovat vznik alternativního školství.

Rozvojem přeshraničních kontaktů s novými partnerskými městy pomůže město školám s výměnou zkušeností se zahraničními školami a našim žákům v rozvoji svých dovedností.

Město bude dbát na zapojení škol do preventivních programů ochrany mládeže a spolupráci s neziskovými organizacemi působícími ve městě.

Sociální oblast a zdravotnictví

V sekci rozvoje klíčových lokalit jsme již zmínili plán výstavby kombinovaného komplexu základní školy a domova důchodců na Houštce. Tím to ale nekončí. Naše město považujeme za skvělou lokalitu pro rozvoj sociálních služeb poskytovaných Praze a Středočeskému kraji, z čehož městu poplynou příjmy skrze využití dříve nevyužitelných městských nemovitostí a také nové pracovní příležitosti. Jde především o nejrůznější služby pro seniory, které jsou financovány státem, krajem, nebo ze soukromých zdrojů.

Budeme rozvíjet volnočasové programy pro seniory včetně jejich vzdělávání, denní stacionář pro seniory v prostorech města (podpora komunitního centra).

V souladu s plánem dalšího rozvoje města je i vznik startovacího bydlení pro mladé rodiny, které za definovaných podmínek dostanou k dispozici startovací byty, jež jim umožní bez zbytečného tlaku vyřešit dlouhodbě vlastní bytovovou situaci. Podobné byty mohou pomoci i seniorům a zdravotně hancicapovaným zvládat jejich situaci. Město vytipuje potenciál přebudování dnes nevyužívaných nemovitostí (například dům Na Prádle) za tímto účelem. Zároveň bude město trvat na tom, aby u nových developerských projektů byla část participace developera řešena formou doplnění bytového portfolia města. Doplněné portfolio bude určeno k řešení životních situací občanů města.

Kvalitní a dostupná zdravotní péče je pro komfort života velmi důležitá. Chceme zvýšit počet lékařů ve městě, zejména s ohledem na pokročilý věk stávajících doktorů a to zejména formou incentiv. Ve Staré Boleslavi bychom rádi vybudovali Lékařský dům, koncentrující ordinace lékařů na jednom místě, aby nebylo nutné lékaře obíhat po celém městě.

Sport, kultura a volnočasové aktivity

Naše město je město památek, kolébka českého státu i duchovního života. Chceme sebevědomě připomínat Česku, že zde česká státnost i duchovnost započala, ale nechceme se stát vyprázdněným lákadlem pro davy turistů. Soustředíme se na zájemce o rodinné výlety na rozhraní Prahy propojené s kulturou a poznáním i na zájemce o českou historii a duchovno. Tímto způsobem se budeme prezentovat na odborných veletrzích. Dobudujeme síť městských cyklostezek a výletních lokalit včetně zpracování tipů k vyletům do okolí, budeme na tom paricipovat s ostantími okolními obcemi (i těmi, které přímo nespadají pod Brandýsko) tak, abychom zejména Praze nabídli možnosti zajímavých rodinných výletů nižší náročnosti a za využití městské dopravy a služeb našeho města.

Pro naše obyvatele i hosty vybudujeme v Brandýse multifunkční městskou sportovní halu sloužící jako zázemí pro základní školu, sportovní kluby, ale i kulturní a spolkové organizace.

V Boleslavi se pokusíme navázat na tradici Sokolovny na Dolíku, která by nadále mohla sloužit spolkovému životu.

Procinutím a oživením Houštky vytvoříme další rekreační zónu propojenou se základní školou a domovem důchodců tak, aby vybudovaná infrastruktura sloužila nejenom seniorům a žákům, ale i návštěvníkům. Podobně tak se zasadíme o vybudování sportovního areálu v Brandýse na Spořilově, který bude otevřený městu, zatímco z Central Parku konečně vznikne příjemný park. Město zváží a dále zainvestuje rozvoj areálu na Proboštských jezerech tak, aby zde bylo důstojné přírodní koupání s moderním zázemím.

Nadále budeme prosazovat nezávislost kulturní, sportovní a spolkové činnosti na politické činnosti ve městě a budeme nadále pracovat na rozvoji této činnosti ve městě na bázi rovných a nediskriminačních podmínek.

Využití všech těchto městských projektů zatraktivníme pro naše obyvatele “městskou kartou”, která bude dostupná i pro občany okolních obcí tak, aby bylo možné vzájemně sdílet a doplňovat pro naše občany jak sportoviště, tak kulturní události v blízkém okolí.

Náš program v bodech pro rychlé čtení

Doprava a infrastruktura (infrastruktura je předpokladem kvalitní dopravy)

 • podpora dostavby obchvatu Staré Boleslavi a obchvat Brandýsa (místo velkého obchvatu Prahy) – kamiony kolem, ne skrze město
 • výstavba nové čističky odpadních vod, kapacita stávající přestává vyhovovat
 • Na Prahu vlakotramvají – iniciace zahájení výstavby vlako/tramvajového propojení do Prahy a to buďto v ose do Letňan nebo vlakového koridoru na Čelákovice (a odpovědi na připomínky)
 • Velký třesk (detaily zde) – rekonstrukce místních komunikací bez povrchu během volebního období – zrevidovat dlouhodobý koncepční plán oprav a údržby jednotlivých místních komunikací a to včetně časového harmonogramu realizace. Rekonstrukce místních chodníků.
 • zřízení úřadu městského architekta jako garanta časově rozsáhlých akcí Velký třesk a zároveň dbajícího na vzhled města teď i v budoucnosti
 • dobudování BBM jako servisní instituce města zajišťující průběžnou kontrolu, údržbu a základní opravu městského majetku a zejména komunikací.
 • řešení parkování: parkovací dům v lokalitě u nádraží a u Central Parku po rekonstrukci vytápěcího systému přebudovat nevyužitou kotelnu na parkovací dům.
 • postavíme cyklistickou lávku mezi Brandýsem a Starou Boleslaví v ose starého mostu přes Labe
 • Bikesharing – vytvořit podmínky pro širší užívání kol pro putování po našem dvojměstí – cyklistika, chůze a běh jako dopravní alternativa i sportovní vyžití

Sport a volnočasové aktivity

 • vybudováním multifunkční městské sportovní haly vytvořit zázemí nejen základní školu a pro sportovní kluby, ale i kulturní a spolkové organizace
 • na pozemcích pod nemocnicí konečně vybudovat volnočasový Central park včetně pumptrack a workout hřiště pro mladé
 • vybudovat městské sportovní areály na Spořilově a v Houštce a zvýhodnit obyvatele města pomocí karty občana k jejich využití.
 • Boleslavský Central Park vedle autobusového nádraží – nové plíce pro Boleslava
 • skatepark a workout v Houštce
 • pokračovat v rozvoji městského volnočasového areálu na Proboštských jezerech
 • dobudování městské pláže na Ostrůvku včetně zázemí
 • přístaviště pro rekreační lodě na Labi
 • propojení cyklostezky nesenou lávkou za Mlýnem

Tohle město je i pro mladý

 • skatepark Houštka / pumptrack v Central Parku
 • workout (Br+Bo)
 • Mladé zastupitelstvo

Kultura, propagace a cestovní ruch

 • zlepšení propagace města a jeho plánovaných akcí
 • spolupráce se Středočeskou centrálou cestovního ruchu a propagace okolí města jako destinace pro rodinné výlety
 • další partnerská města pro vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti cestovního ruchu a vzdělávání
 • oživení brandýského náměstí podporou pravidelných akcí pod záštitou města a s jeho grantovou účastí
 • propagace zámku a poutního místa Stará Boleslav jako součásti českého kulturního dědictví
 • letní scéna v Panské zahradě pro místní kulturu a spolky
 • zpřístupnit městská kina pro pravidelnou činnost spolků a kulturních organizací

Životní prostředí

 • realizace lesoparku navazujícího na Alej prvňáčků
 • aktivně vystupovat proti spuštění těžby v lokalitě U Jatek
 • zavést pravidelný monitoring kvality životního prostředí pomocí měření stavu ovzduší v našem městě napojený technologie řídící město.
 • Ekocentrum v Rezidenci
 • zapojení BBM do údržby městské zeleně a komunikací
 • Živá Houštka – revitalizací Houštky vybudovat rekreační zónu, kterou si daná lokalita skutečně zaslouží
 • podpora rybářských organizací při údržbě vodních toků
 • důsledné hospodaření se srážkovou vodou a její návrat do krajiny tak, aby se zlepšila hladina vody ve studních
 • rekonstrukce protihlukových opatření v sousedství dálnice ve Staré Boleslavi
 • dobíječka na elektromobily ve Staré Boleslavi i Brandýse

Školství

 • výstavba mateřských škol v lokalitě Okružní a Třebízského ve Staré Boleslavi
 • příprava nové základní školy
 • zrekonstruování nových prostor pro ZUŠ a navýšení její kapacity
 • Podpora neformálního uměleckého vzdělávání a alternativní předškolní výchovy
 • pastelkovné: 1000 Kč na vybavení každého nového prvňáčka
 • podpora alternativního školství a neformálního vzdělávání pro všechny věkové kategorie

Sociální oblast a zdravotnictví (komplexní článek)

 • využití Houštky pro vzdělávací a sociální účely
 • výstavba domova důchodců na pozemku města u DPS Stará Boleslav a poskytování sociálních služeb pro seniory městem
 • obnovení komunitního centra v budově PF UK
 • vytvořit volnočasové programy pro seniory – denní stacionář pro seniory v prostorech města (podpora komunitního centra)
 • podpora sociálního bydlení a startovacích bytů v domě Na Prádle a FX. Procházky po ZUŠ s pevně stanoveným režimem užívání
 • podpora charitní činnosti v oblasti bezdomovectví
 • dlouhodobý program nabývání bytů do majetku města
 • usilovat o spolupráci s místní nemocnicí s důrazem podporovat obnovení dětské pohotovosti
 • zvýšení počtu lékařů ve městě formou pobídek

Bezpečnost (komplexní článek)

 • zvýšení počtu příslušníků městské policie – dvě hlídky trvale ve službě
 • změna charakteru působení městské policie na pochůzkové činnosti s důrazem na prevenci majetkové a drobné kriminality
 • úprava vjezdů do města tak, aby došlo ke snížení rychlosti a neukázněnosti motoristů při vjezdu do města
 • instalace nového městského kamerového systému a jeho geografické rozšíření pro sledování problematických míst
 • sledovat dopad a dodržování nového zákona na provoz heren a hracích automatů na území města s cílem snížit počet heren
 • podporovat činnost dobrovolných hasičů, postavit hasičskou zbrojnici ve Staré Boleslavi
 • rozvíjet spolupráci s místní vojenskou posádkou a obnovení tradice armádních přehlídek
 • (přeformulovat) spolupráce s policií, aby se přestěhovali z Vinoře k nám
 • vypracovat plán spolupráce se zaměstnavateli agenturních zaměstnanců – problémy v městském pořádku musí být i jejich problémy a měly by se na jejich řešení podílet i finančně
 • důsledný dohled nad ubytovnami a jejich spolupráce s městskou policií
 • zřízení komise prevence kriminality

Správa města a jeho hospodaření (ekonomika a investice)

 • systém odborných radních a funkčních nepolitických komisí, který zajistí osobní zodpovědnost a Mladé zastupitelstvo zastupující zájmy mladých
 • realizovat důslednou inventarizaci využitelnosti majetku města s cílem jeho optimalizace a zajištění strategických nemovitostí do majektu města (například areál PF UK nebo bývalý Pivovar)
 • (přeformulovat) dodatečné financování projektů zajistit spoluprací na programu sociálně zodpovědných firem působících v našem regionu
 • participativní rozpočet města jako aktivní forma zapojení obyvatel do jeho správy a rozhodování (článek zde)
 • smysluplné zapojení technologií do řízení města, dopravy a správy majetku včetně nového webu
 • efektivní čerpání evropských fondů na jednotlivé projekty města a jejich management
 • Transparentní zapojení developerů do řešení občanské vybavenosti – silnice, zastávky i školky atd.

Hesla mají ostatní. My máme vizi a funkční koncepci