Městská sportovní hala

To je téma, které poslední týdny rezonuje naším městem a byla mu věnována i díky peticím podporujícím výstavbu sportovní haly či naopak požadujícím úpravu rozsahu projektu poměrně velká část jednání posledních dvou zastupitelstev města.

O co tedy v celém projektu jde?

Připravovaný projekt městského sportoviště si klade za cíl vyřešit 3 nejpalčivější problémy našeho města, a to chybějící:

  • kapacitu tělocvičen pro výuku TV na ZŠ Palachova – škola o téměř 800 žácích disponuje desítky let jednou tělocvičnou o rozměrech 16 x 10 metrů, takže za pronájmy externích prostor utratí téměř 200 tisíc Kč ročně, část dětí je nuceno cvičit na chodbách a pro řádné fungování ji chybí ne jedna, ale dvě tělocvičny
  • sportovní zázemí pro místní sportovní kluby – zoufalý nedostatek sportovní infrastruktury pro tréninky a zápasy mládeže i dospělých
  • kulturní dům – přestože město disponuje prostory na zámku či oběma kiny, chybí kulturní zázemí pro plesy, koncerty či divadelní představení s kapacitními požadavky pro více jak 200 návštěvníků – řádově 15 – 20 akcí ročně

Umístění nejen sportovních hal, ale také třeba plaveckých bazénů, přímo u školských zařízení je v zahraničí naprosto běžná praxe – např. Skandinávie, USA, Německo či Rakousko využívá přínosů těchto synergických efektů pravidelně již mnoho let. A tato myšlenka není nijak nová či revoluční ani u nás, na téměř každé menší vesnici slouží hospodský sál či sokolovna jako kulturní stánek místního divadelního spolku, taneční sál i sportovní zařízení zároveň.

Před zvolením daného řešení byla provedena detailní analýza jednotlivých možných postupů, a to jak ve formě 3 samostatných projektů, tak právě jedním multifunkčním zařízením. Zvažovány byly jak pozemkové možnosti v majetku města, tak finanční náročnost celkových investic a samozřejmě dlouhodobé provozní náklady, které zatěžují budoucí rozpočty města na desítky let dopředu.

tělocvična
3. ZŠ
sportovní
hala
kulturní
dům
multifunkční
sportovní
zařízení
pozemek 0 Kč 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 0 Kč
investiční náklady 40 000 000 Kč 70 000 000 Kč 100 000 000 Kč 100 000 000 Kč
celkové náklady realizace 40 000 000 Kč 90 000 000 Kč 120 000 000 Kč 100 000 000 Kč
celkové náklady řešení 250 000 000 Kč 100 000 000 Kč
roční provozní hospodaření 150 000 Kč 250 000 Kč -3 000 000 Kč 1 800 000 Kč
roční provozní náklady
za 20 let
-52 000 000 Kč 36 000 000 Kč

Jak ukazuje tabulka výše, z pohledu investičních a provozních nákladů jednoznačně vychází nejlépe multifunkční zařízení, kdy dochází díky maximálnímu vytížení objektu k velmi pozitivním provozním výsledkům hospodaření, ve výhledu 20 let se dostáváme na provozní rozdíl téměř 90 milionů Kč.

A to není jediná výhoda, dalším pozitivem jednoho komplexu je i snížená dopravní zátěž, kdy rodiče nepřeváží děti po škole na sportovní kroužky do jiné části města, což má další pozitivní dopady na životní prostředí. Právě tyto důvody byly rozhodující pro výběr dané varianty projektu, který byl na konci minulého roku prezentován nejen široké sportovní veřejnosti v kapli brandýského zámku.

A jak tedy hala vypadá?

Sportovní hala disponuje hracím prostorem cca 45 x 25 metrů a zasouvací tribunou pro cca 400 sedících diváků, světlá výška stropu je cca 7 m. Při zasunutí tribuny a spuštění dělících plachet vzniknou 3 samostatné tréninkové prostory o velikosti cca 29 x 15 metrů, které umožní paralelní provoz jak tělesné výchovy žáků základní školy, tak maximálně efektivnímu využití fungování sportovními kluby. Vnitřní prostor byl koncipován tak, aby umožnil organizovat i sporty využívající hřiště o velikosti 40 m x 20 m jako je futsal, házená nebo florbal, a zároveň umožnil vytvořit 3 školní tělocvičny či společenský prostor pro požadovanou kapacitu plesů či společenských akcí. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem daného území nebude hala umožňovat pořádání ani vyšších celostátních soutěží v jednotlivých sportech díky omezeným parametrům, ale bude plně odpovídat potřebám a velikosti našeho města na mnoho let dopředu.

Součástí projektu je dále zázemí haly v podobě šaten, nářaďoven, VIP či přednáškových prostor, skladů či bufetu, samozřejmostí je i akustické vyřešení prostoru sportovní haly pro pořádání plesů a kulturních akce. Případné stravování na akcích bude řešeno propojením se současnou jídelnou ZŠ, což opět maximálně zefektivní fungování celého objektu a kapacitně umožní pořádat akce s kapacitou až 500 míst. A právě tato multifunkčnost odbourá největší problém ztrátovosti samostatně řešených kulturních domů, kdy na jejich fungování města pravidelně přispívají ze svých rozpočtů (jako je tomu např. u jinak skvěle fungujícího kulturního domu v Čelákovicích, který město ročně dotuje částkou téměř 3 miliony Kč pouze na provozní výdaje).

Celkové investiční náklady projektu dosahují téměř 100 milionů Kč, samotná sportovní hala vychází na cca 60 milionů Kč, zbylé náklady připadají na podzemní parkování o kapacitě 52 míst – cca 25 milionů Kč a zázemí haly – cca 15 milionu Kč. Financování je díky výrazně zlepšenému hospodaření města v posledních 2 letech plánováno částečně z vlastních zdrojů a částečně z externích zdrojů, a to získaných dotací či možným úvěrováním. Součástí projektu je i zklidnění dopravy v předškolním prostoru pomocí omezení vjezdu automobilů a vytvoření K+R ploch pro rodiče dovážející děti do školy. Samozřejmostí je zachování zeleně a neprůjezdnosti Palachovy ulice jako klidové zóny.

Hala je umístěna do prostoru současného venkovního hřiště u 3. ZŠ v Palachově ulici a části přilehlého parčíku, neboť město v dané lokalitě, bohužel i díky nešťastné pozemkové politice z minulosti žádné jiné vhodné pozemky v této lokalitě nevlastní. Umístění navazuje na již schválený projekt přístavby tělocvičny z roku 2006, který byl taktéž komplet umístěn do prostoru přilehlého parčíku.

Nejčastější výtky?

A právě limitované prostorové možnosti společně s umístěním nájezdu do podzemního parkování z Palachovy ulice jsou společně s požadavkem na veřejnou architektonickou soutěž nejčastějšími výtkami celého projektu. Je potřeba spravedlivě přiznat, že v roce 2018 již bohužel neexistuje ideální řešení a projekt sportovní haly je nejlepší možný kompromis.

Umístění podzemního parkování je nutné ještě ověřit sondami podloží a variantně je tak možné hledat u projektu i jiné varianty parkování než to podzemní. Stejně tak vzhledem k dalším nutným úpravám územního plánu, které budou probíhat až do podzimu 2018, vzniká další časový rámec i pro případné doladění vizuální stránky projektu. Výraznější kapacitní omezení rozsahu projektu by ovšem mělo zásadní vliv na jeho funkčnost a neplnilo by tak původní cíle a zadání projektu – tedy zázemí pro sport i funkci kulturního domu, které by opět zůstalo i po téměř 30 letech nevyřešeno.

Závěrem…

I přes výrazně zlepšené hospodaření města, kdy se podařilo za poslední tři roky zvýšit finanční prostředky na účtech města o téměř 150 milionů Kč ze 127,8 mio Kč z konce roku 2014 až na 277,3 mio Kč na začátku roku 2018, si naše město stále z minulosti valí před sebou mnoho dalších dlouhodobě neřešených problémů jako je téměř 40 komunikací s prašným povrchem, chybějící dům pro seniory, nedostatečné kapacity mateřských školek i školských zařízení, startovací byty, neutěšený stav nemovitostí v majetku města či do budoucna velmi potřebné rozšíření čističky odpadních vod, to vše jsou projekty v řádech desítek až stovek milionů Kč, proto je při plánování veškerých investičních akcí dbát maximální důraz na ekonomickou stránku věci a efektivní provozní výdaje, které dlouhodobě nezatíží budoucí rozpočty města.

Projekt sportovní haly tak určitě není ideální a vyžaduje kompromisy na obě strany, je to ale za současných ekonomických i majetkových možností města to nejlepší a nejreálnější řešení tří dlouhodobě neřešených problémů města. A to za kompromis rozhodně stojí.

Na závěr přidám ještě jeden důvod pro současné umístění, a to je její, zatím ještě pracovní, ale doufám, že brzy oficiální pojmenování po člověku, pro kterého byl tělocvik posláním a svým nadšením a přístupem za ty desítky odučených let přivedl ke sportu desetitisíce místních dětí. Člověka, který dlouhá léta věřil slibům bývalého vedení města i školy, že tato sportovní hala tady u školy vznikne, ale bohužel se jí už nedožil. Městská sportovní hala Josefa Kaluhy. Díky za všechno, to je pro tebe, „brácho“.

Hala a komunitní město

Žijeme ve městě, ne na vesnici, přibývá nás a chceme žít pohodlně.

Než ale začneme stavět, musíme předem vědět, jak novou zástavbu vyrovnáme zelení.

V tomto smyslu visí velký otazník nad konečným využitím plochy, kterou město, a ne právě levně, před řadou let koupilo, nad pozemkem u nemocnice. Podporovat sport je skvělé, příliš velká zpevněná plocha už tak dobrá není.

Jedním z témat prvořadé důležitosti je sportovní hala u ZŠ Palachova. Děti nemají kde cvičit a pohyb nutně potřebují. Nejen kvůli povinným hodinám tělesné výchovy. Především kvůli snižující se tělesné zdatnosti a obratnosti mladé generace, která je měřitelná a jejíž úroveň je zarážející. Za pozornost stojí, že senioři z našich Domů s pečovatelskou službou, či lidé z okruhu sokola, o svou kondici bojují a využijí každou příležitost, jak si zacvičit. Pokud se s halou pro sport sveze ještě příležitost k tanci a dalším větším společenským akcím, zrealizuje se dobrá věc pro všechny generace.

Přesněji, bude to dobré, když stavba nebude nevzhledná, když neutrpí bezpečnost dětí při příchodu a odchodu ze školy, když rodiče neztratí drahocenné ranní minuty při dopravě svých dětí do školy a – to považuji za vysoce důležité – když za zmizelý parčík u silnice vznikne zelená plocha pro relaxování a zlepšování kondice žáků i dospělých. Ne na druhém konci města, ale přímo u školy.

Několik metrů od ZŠ Palachova je přece velký pozemek bývalého zahradnictví. Neúspěšná „diplomatická jednání“ vedení města směrem k majitelům pozemku jsou skoro úsměvná. Jakoby to bylo zakleté, již třetí sestava na radnici s věcí nepohnula! Věřím, že napočtvrté to vyjde a vznikne hezký, přírodně sportovní a hlavně bezpečný prostor pro neorganizované hýbání se.

Chápu, že jsem proti fanouškům výkonnostních sportů ve velkém oslabení, ale trvám na tom, že medaile a poháry z vás automaticky neudělají člověka, který se nezraní, když vyleze na žebřík, má vzít do ruky těžší nářadí nebo v sebeobraně chránit sebe a své blízké.

Jsme ve stejném časoprostoru, nás všech sedmnáct tisíc obyvatel měst na Labi, s tím nic neuděláme.

Můžeme žít každý za sebe nebo vytvořit společenství, kde si jeden druhému nekoukáme ani do talíře, ani do peněženky, ale přece jen sdílíme starost o ty zranitelnější – o děti, o ty nejstarší z nás, o zdravotně znevýhodněné a o lidi v tíživé ekonomické situaci, protože „chudoba cti netratí“, jak říká stará moudrost, a jen hlupák tvrdí, že jemu se to nemůže stát.

V čase a prostoru života obyvatel města jsou zóny bezpečné a zóny rizikové. Mezi ty bezpečné by měl patřit domov. Heslo „nejdřív střecha nad hlavou“ zcela sdílím. Bezpečno by mělo být ve škole, při školních akcích a při organizovaných volnočasových aktivitách. Čas a prostor plný rizik tvoří: cesta do školy a ze školy, polední pauza a doba čekání na sporty a kroužky nebo na dopravní spojení domů. Rizika mohou přinést některé aktivity ve vrstevnické skupině a doma internet.

Věková skupina, která musí „ v pohodě“ projít svou životní etapou, je nejmenší předškolák odloučený od mámy, puberťák odpojující se od autorit rodičů a učitelů, mladý pár, který chce žít spolu, jednotlivec nebo rodina ve svízelné finanční situaci, starý člověk, o něhož se rodina nechce, nebo vzhledem ke zdravotnímu postižení nedokáže, postarat.

Pokud jsou lidé ve městě společenství (komunita), nikdo nepropadne záchrannou sítí až na dno.

Jsou to drobnosti a detaily, které pomohou, jsou to také zásadní věci, které musí obec zajistit.

Obyvatelé volí a zvolení také volí, kdo a s kým město povede. Je důležitější chodník nebo místo ve škole a ve školce? Je důležitější šance dělat umění nebo sport? Je důležitější domov seniorů nebo startovací byty pro mladé páry? Jsou důležitější domy nebo stromy? Má smysl komunitní centrum, kde se setkávají všechny generace, nebo budeme pečovat o každou věkovou skupinu zvlášť?  Neměl by si to každý zařídit sám?

Rozpoznat důležité od méně důležitého je úkolem každé radnice. Nemyslet jen na své čtyři roky, to je zkouška nad maturitu i nad doktorát.

Na jedné z velmi otevřených debat s náctiletými jsem slyšela věty, které si budu pořád pamatovat:

„Vy dospělí přece musíte vědět, kde se dostanou drogy, i to, že třináctileté holky tráví noci na diskotéce. Jak to můžete dovolit?“ „Potřebujeme vnitřní i venkovní prostor, kde budeme trávit volný čas. Dejte nám svobodu v tom, co nás baví, ale prosíme Vás, buďte pořád někde nablízku, kdyby něco …“

Bez porady s dětmi a mladými a také se staršími brandýskými a boleslavskými, bez kontaktů starousedlíků s novousedlickou  náplavou – myšleno láskyplně – nejde v samosprávě nic dobrého dělat.

Všechno, co je cenné musíme chránit, všechno, co je zjevně špatné, musíme změnit, ve všem dobrém, co začali ti před námi, musíme s velkou pozorností pokračovat.

Včely nám přináší radost

V rámci Dne Země včelaři z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, společně se Střední zemědělskou školou v Brandýse nad Labem, uspořádali velmi povedenou výstavu, přednášky a ochutnávku medu. Na tuto akci přišlo několik set návštěvníků od žáčků mateřských škol až po seniory. Všichni mohli obdivovat neuvěřitelnou dokonalost hmyzu, který přečkal miliony let a je na Zemi s lidmi po celou dobu existence lidského pokolení. K vidění byl skleněný úl, ve kterém lze snadno sledovat, jak včely žijí, jak se vyvíjí jejich plod, kde ukládají zásoby pylu a medu. Lze zde také vidět rozdíl mezi včelou dělnicí, trubcem a nalézt matku (královnu). Tento úl byl po celou dobu v obležení návštěvníků. Není se co divit, je na co se dívat a program je lepší než v televizi.

Kromě proskleného úlu však bylo možné prohlédnou si i jednotlivé části včel hezky zblízka, tedy pod mikroskopem. K vidění byly jednotlivé páry nohou, žihadlo, křídlo a další zajímavosti, které připravili učitelé ze zemědělské školy společně se studenty. Dále si především děti rády vyrobily vlastní svíčky.

Nemálo návštěvníků si se zájmem poslechlo multimediální přednášky o včele, životě v úlu a práci včelaře, stejně jako bohatou výstavu včelařských potřeb.

Ve velkém obležení byla také ochutnávka medu, kde především děti ve velkém degustovali z 22 vzorků medu. Bylo možné ochutnat širokou škálu medů květových a pastovaných. Při hodnocení jednotlivých vzorků to již nebylo tak jednoduché, protože rozhodnout o tom který z ochutnaných dvaceti dvou vzorků je nejlepší je už snad volba pro profesionály. Každý však nakonec svého favorita našel.

Celá tato akce byla návštěvníky i včelaři a učiteli zemědělské školy v Brandýse nad Labem velmi kladně hodnocena a všichni věříme, že se v následujících letech podaří navázat na tuto akci. Taková společná akce, jako tato, Českého svazu včelařů, ZO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Střední zemědělské školy v Brandýse nad Labem je přístup dokonalého propojení vzdělávání a praxe. Taková spojení obohacují všechny přítomné.