Volební program

Květnatá slova jako “perla na Labi” nebo “duchovní centrum země” se často v souvislosti s naším městem zmiňují, jenže v sobě nesou jen práci našich předků, ne naši vlastní. Žijeme z minulosti, nestavíme nic pro budoucnost. To je to, co bychom rádi změnili. Vybudovali základy, na kterých naše město budou moci převzít naši potomci. Město, ve kterém bude radost žít, pracovat, podnikat, vzdělávat se i odpočívat.  

Program 2022: Nejhezčí město pro život do roku 2040

Máme vizi a koncepci města, jaké bychom ho chtěli předat našim dětem a vnoučatům v roce 2040. Tuto naši vizi máme i v podobě přehledné mapy. 

Městské zdroje jsou omezené a priority se mohou v průběhu doby měnit podle toho, jaké budou dostupné možnosti financování nebo aktuální potřeby obyvatel, tedy vás. Možná se postaví dříve škola, než domov důchodců, možná vyjdou z módy vlaky a stavět se bude hyperloop. To zásadní ale zůstává: celková myšlenka města jako místa vhodného pro život všech generací. A tuto vizi jsme zhmotnili z vašich představ, stovek a tisíců rozhovorů s vámi v průběhu let, co tu žijeme, pracujeme či někteří z nás i vedeme město.

Zda ji uskutečníme, záleží především na to, zda nám k uskutečnění této představy dáte mandát – tedy na tom, zda nás budete volit, nebo zda dáte přednost jiným představám a rozhodnete se pro jiné uskupení.

Vy jste město!

Programové priority Pirátů

Co je pro nás zásadní, pokud nechcete číst celý program?

  1. Ohlídáme městské finance. Město bude investovat v průhledných projektech, které nebudou jen pro vyvolené firmy. A tyto investice budou racionální: raději zaplatíme více za rychlejší opravu silnice, než abychom rok blokovali průjezd městem. 
    Díky tomu můžeme i v době, která nastává, navrhnout a začít realizovat investice do budoucnosti města – například do modernizace topných zařízení s cílem co nejvyšší soběstačnosti. A také do výroby elektrické energie s možností regulace ceny pro seniory.
  1. Developerská výstavba jen v případě, že město bude mít dostatečnou kapacitu na zajištění služeb i pro všechny a s benefity pro město a jeho obyvatele. Koncepční řešení celých oblastí dotčených novou výstavbou. Tam, kde to jde, staví byty město!
  2. Rozvoj městské zeleně.
  3. Městské koupaliště Hyklák
  4. Systém funkčního městského MHD umožňující cestovat po městě pohodlně autobusy. 
  5. Spolupráce s krajem a s okolními obcemi na zlepšování dopravy ve městě a okolí a to i pro pěší a cyklisty.

Pojďme si nyní spolu podrobněji prostudovat jednotlivé kapitoly.

Správa města a jeho hospodaření

Klíčem k naplnění volebního programu je rekonstrukce fungování radnice. Město nebudeme řídit jako firmu, ale jako město a jen tak nám bude líp. Zavedeme systém odborných radních, kteří budou mít plně na starosti klíčové segmenty města. Zároveň s tím budou na čistě odbornou bázi převedeny doposud politicky sestavované komise. Odbornost je pro nás cennější, než politická příslušnost.

Využíváme pozici městského architekta, který bude mít nejenom na starosti stavební dozor a plánování rekonstrukce ulic, ale také celkovou stavební identitu města.

Financování investičních projektů města předpokládáme formou dotací, z vlastních zdrojů a stávajících úspor, z úvěru a také formou partnerství se soukromými subjekty (tzv. PPP).

Chceme se snažit o vyšší zapojení obyvatel do praktického rozhodování o “věcech společných”. Propagujeme participativní rozpočet s možností nominovat vlastní obecně prospěšné projekty a hlasovat pro ně. Budeme iniciovat vznik Rady Mladých, kde by mládež mohla rozhodovat o věcech jí se týkajících.

Chceme se vyvarovat modernímu českému trendu “smart cities” v podobě nesmyslného utrácení za zbytečné technologie. Nebudeme kupovat “chytré odpadkové koše”, na druhou stranu USB nabíječku u lavičky na náměstí bychom nějak vykouzlit mohli, ale „chytře“, tedy levně – stejně tak WiFi hotpot pro omladinu. Hlásíme se k podpoře trendu open source v městském IT.

Řešení klíčových lokalit

V rámci města existuje několik nevyřešených klíčových lokalit, na jejichž dořešení se chceme zaměřit. Jde o místa, která mají v životě města, pro jeho vzhled či fungování obzvláštní význam.

V prvé řadě jde o Houštku, zejména o objekt Slunečních lázní a Domov Kim Ir Sena. Pro město jde o oblast prvořadného významu a město nemůže nad jejím využitím ztratit kontrolu. Předpokládáme zde ve spolupráci se soukromým subjektem vybudovat vzdělávací či sociální zařízení. Město tuto lokalitu nebude prodávat, ale bude ji provozovat formou společného projektu typu PPP se subjektem, jenž zajistí její dlouhodobé využití. Podobně chceme rozvíjet atletický areál a letní kina tak, aby Houštka fungovala jako propojené odpočinkové a vzdělávací centrum.

Pokusíme se získat objekt Pedagogické fakulty pro účely vzdělávacích a volnočasových aktivit.  

Dořešíme skládku za tratí v Brandýse, kde vytvoříme parčík. Prozkoumáme možnost výstavby koupaliště, jemuž jsme zatím dali pracovní název Hyklák po někdejším brandýském rybníku v této lokalitě. 

Budeme pokračovat v rozvoji přírodního koupaliště na Ostrůvku včetně obnovy infrastruktury zde a to v návaznosti na získání kanálu do majetku města a jeho další sportovně-rekreační využití. 

Bezpečnost

Městská policie nemá být represivní a buzerační institucí, ale institucí zlepšující život ve městě a usnadňující jeho chod za obtížných situací. Měřítkem práce je kvalitní prevence (zejména majetkové a drobné kriminaliy) a nikoliv počet vydaných pokut. Příslušníci Městské policie musí být více vidět v ulicích, za tím účelem bude také navýšen počet strážníků.

Pro podporu plnění těchto úkolů bude analyzována funkčnost a účinnost kamerového systému a pravděpodobně dojde k jeho změnám tak, aby monitoroval skutečné rizikové zóny a pomáhal městské policii v preventivní práci.

O dopravě bude potřeba komunikovat se středočeským krajem a vjezdové komunikace do města (jsou v majetku kraje) upravit tak, aby došlo ke snížení rychlosti aut vjíždějících do města (například vjezdovými ostrůvky). To se týká zejména příjezdu od dálnice ve Staré Boleslavi, Kralupské a vjezdu do města na Vrábí, po rekonstrukci silnic i dalších vjezdů do města, kde dnes špatný stav rychlou jízdu neumožňuje. V krajním případě zvažujeme osazení úsekovými radary nebo jiná obdobná opatření.

Velcí zaměstnavatelé se budou podílet na chodu města. Jejich agenturní pracovníci v představují nemalou část drobnější kriminality a je potřeba, aby se jejich zaměstnavatelé na řešení bezpečnosti a životě ve městě podíleli, nejenom profitovali ze služeb města, jako je tomu dosud.

Zvláštní pozornost zaslouží rovněž situace spojená s provozem heren a hracích automatů na území města, zejména pak drobná kriminalita a kriminalita spojená s užíváním drog. Cílem je snížit počet takových heren a automatů na území města, případně je úplně zrušit.  

Logickým prvkem zvýšení bezpečnosti je účast hasičů i vojenské posádky, prohloubení spolupráce s těmito institucemi a občanskými sdruženími.

Doprava a infrastruktura

Kamiony kolem, ne skrze město! Chceme mít město, které bude připraveno na moderní dopravní zátěž. Aktivní podporou výstavby obchvatu kolem Staré Boleslavi a Brandýsa vytěsníme těžkou a tranzitní dopravu z obou lokálních center. Je to bohužel záležitost 5 – 10 let. Podporou středočeského projektu obchvatu Brandýsa definitivně zamezíme možnosti výstavby Pražského okruhu mezi Dřevčicemi a Brandýsem, protože tato stavba by zdevastovala západní část Brandýsa. Podporujeme Středočeský kraj v opravách silnice 610 (tedy hlavního tahu skrze naše souměstí). Zvláště citlivé řešení si vyžaduje snížení hlučnosti „kočičích hlav“ ve Staré Boleslavi na průjezdu náměstím.

Městská hromadná doprava je dnes řešena v rámci PID jako “zastávky na cestě do Prahy”. Chceme vytvořit samostatné linky, díky nimž bude možné zejména do školních, zdravotních a sociálních zařízení pohodlně docestovat hromadnou dopravou.  

Zároveň se zasadíme o zprůchodnění města pro pěší a především pro cyklisty tak, aby ce vyhnuli automobilovému provozu a dalo se bezpečně projet na kole zejména ke školním a nákupním zařízením. 

Malý třesk je pro nás rozsáhlá a zásadní akce, v níž chceme blokově opravit rozbité a nezpevněné městské silnice a chodníky. Bohužel na to zbude málo prostředků v příštích čtyřech letech, město má řadu dalších a důležitějších investičních projektů, ale chceme připravit dokumentaci pro Třesk za 4 roky a zároveň opravit to nejhorší. Developeři jsou také při výstavbě povinni napojit jimi vystavěné budovy na městskou infrastrukturu a nepřenášet tuto povinnost na město nebo nechat lidi bez napojení. O další drobnou opravu ulic se bude starat městská společnost BBM určená k údržbě městského majetku a města.

Pro dlouhodobou budoucnost města je důležité vybudovat alternativní dopravní přímé spojení s Prahou – a to formou vlako-tramvajové dopravy v podobě příměstského vlaku na Prahu. Budeme se zasazovat o koordinaci těchto prací tak, aby vlaková či tramvajová linka do Prahy vznikla do roku 2035. Prioritou bude prostupnost města pro pěší a cyklisty. Pro ty, kdo chtějí dojíždět za prací v okolí, dobudujeme napojení cyklostezek ve směru Praha a to na Zeleneč (vlak), Letňany – Dejvice (po obnovené trase Via Sancta ve společném projektu s Prahou) a Černý Most přes Alej Prvňáčků. Pro cyklisty by měl také měla vzniknout lávka přes Labe umožňující bezpečný přejezd řeky mimo automobilovou dopravu, v prvních letech alespoň cyklopruhy na mostě.

Rádi bychom vyzkoušeli koncept bikesharingu.

Nezbytné je řešit parkování pro obyvatele města. S obyvateli města chceme diskutovat o zavedení jednotného systému městského parkování, parkovacích karet – a jejich nejvhodnější aplikace.

Životní prostředí

Jsme nejteplejší město Česka. Voda se stává vzácností a je potřeba s ní uvážlivě hospodařit. Při Velkém třesku plánujeme dostavbu / výstavbu oddělené dešťové kanalizace, která svede vodu do vsaků nebo polderů a voda tak bude dále zadržována v krajině.

Chceme dořešit Central park v Brandýse jako klíčovou lokalitu zeleného města. Vznikne s občany prodiskutkovaný projekt zeleného parku zahrnujícího meandry Vinořského potoka, stromy, cestičky a tůně, s workoutem a se zimním kluzištěm, který bude napojen přechodem na nově vznikající koupaliště Hyklák

Veškeré další městské stavby se budou snažit o maximální možnou míru provázanosti s vodohospodářstvím a zelení včetně zelených střech tam, kde to půjde. Zasadíme se o návrat zeleně do ulic tam, kde to dává smysl a o to, aby městská servisní organizace BBM o tuto společnou zeleň pečovala a pomáhala jí překonat vedra.

Kolem Aleje prvňáčků a Zahradního města chceme v předstihu vysázet lesopark, který odcloní město od obchvatu Brandýsa a zároveň vytvoří souvislý pás zeleně kolem města chránící město před vysycháním, vedrem a vichry. Budeme vyhledávat další oblasti, kde bychom mohli město aktivně doplňovat lokální zelení a menšími vodními plochami.

Školství

Považujeme za samozřejmé, že je potřeba plánovat kapacity školek a škol podle nárůstu obyvatel. Je potřeba v předstihu komunikovat s novými obyvateli, že nelze zajistit přijetí jejich dítěte ve městě, v němž jeho rodiče nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, město těmto obyvatelům nabídne administrativní podporu v přihlášení k trvalému pobytu.

Je potřeba navýšit v co nejkratší době kapacitu školek ve Staré Boleslavi a v souladu s demografickým trendem upravovat kapacitu školek ve městě. Je nezbytné začít s přípravou výstavby nové základní školy na Vrábí a ve Staré Boleslavi

V oblasti Houštky chceme iniciovat rekonstrukci objektu Slunečních lázní a domova Kim Ir Sena do podoby sdruženého domova důchodců a základní školy, přičemž o provozovateli rozhodne výběrové řízení a objekty zůstanou ve vlivu města tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá využitelnost v souladu s potřebami města.

Bude potřeba navýšit kapacit Základní umělecké školy tak, aby žáci mohli být přijímání podle svých skutečných schopností a nikoliv podle momentální kapacity, za tím účelem bude rekonstruována Piaristická kolej.

Město bude podporovat rozvoj alternativního školství.

Rozvojem přeshraničních kontaktů s novými partnerskými městy pomůže město školám s výměnou zkušeností se zahraničními školami a našim žákům v rozvoji svých dovedností.

Město bude dbát na zapojení škol do preventivních programů ochrany mládeže a spolupráci s neziskovými organizacemi působícími ve městě.

Sociální oblast a zdravotnictví

V sekci rozvoje klíčových lokalit jsme již zmínili plán výstavby kombinovaného komplexu základní školy a domova důchodců na Houštce. Tím to ale nekončí. Naše město považujeme za skvělou lokalitu pro rozvoj sociálních služeb poskytovaných Praze a Středočeskému kraji, z čehož městu poplynou příjmy skrze využití dříve nevyužitelných městských nemovitostí a také nové pracovní příležitosti. Jde především o nejrůznější služby pro seniory, které jsou financovány státem, krajem, nebo ze soukromých zdrojů.

Budeme rozvíjet volnočasové programy pro seniory včetně jejich vzdělávání, denní stacionář pro seniory v prostorech města (podpora komunitního centra).

V souladu s plánem dalšího rozvoje města je i vznik startovacího bydlení pro mladé rodiny, které za definovaných podmínek dostanou k dispozici startovací byty, jež jim umožní bez zbytečného tlaku vyřešit dlouhodbě vlastní bytovovou situaci. Podobné byty mohou pomoci i seniorům a zdravotně hancicapovaným zvládat jejich situaci. Město vytipuje potenciál přebudování dnes nevyužívaných nemovitostí (například dům Na Prádle) za tímto účelem. Zároveň bude město trvat na tom, aby u nových developerských projektů byla část participace developera řešena formou doplnění bytového portfolia města. Doplněné portfolio bude určeno k řešení životních situací občanů města.

Kvalitní a dostupná zdravotní péče je pro komfort života velmi důležitá. Chceme zvýšit počet lékařů ve městě, zejména s ohledem na pokročilý věk stávajících doktorů a to zejména formou incentiv. Ve Staré Boleslavi bychom rádi vybudovali Lékařský dům, koncentrující ordinace lékařů na jednom místě, aby nebylo nutné lékaře obíhat po celém městě – a podobně pracovat na rozvoji a podpoře Polikliniky a Nemocnice v Brandýse.

Sport, kultura a volnočasové aktivity

Naše město je město památek, kolébka českého státu i duchovního života. Chceme sebevědomě připomínat Česku, že zde česká státnost i duchovnost započala, ale nechceme se stát vyprázdněným lákadlem pro davy turistů. Soustředíme se na zájemce o rodinné výlety na rozhraní Prahy propojené s kulturou a poznáním i na zájemce o českou historii a duchovno. Tímto způsobem se budeme prezentovat na odborných veletrzích. Dobudujeme síť městských cyklostezek a výletních lokalit včetně zpracování tipů k vyletům do okolí, budeme na tom paricipovat s ostantími okolními obcemi (i těmi, které přímo nespadají pod Brandýsko) tak, abychom zejména Praze nabídli možnosti zajímavých rodinných výletů nižší náročnosti a za využití městské dopravy a služeb našeho města.

Pro naše obyvatele i hosty vybudujeme v Brandýse multifunkční městskou sportovní halu sloužící jako zázemí pro základní školu, sportovní kluby, ale i kulturní a spolkové organizace.

Procinutím a oživením Houštky vytvoříme další rekreační zónu propojenou se základní školou a domovem důchodců tak, aby vybudovaná infrastruktura sloužila nejenom seniorům a žákům, ale i návštěvníkům. Podobně tak se zasadíme o vybudování sportovního areálu v Brandýse na Spořilově, který bude otevřený městu, zatímco z Central Parku konečně vznikne příjemný park. Město bude poporovat rozvoj areálu na Proboštských jezerech tak, aby zde bylo důstojné přírodní koupání s moderním zázemím.

Nadále budeme prosazovat nezávislost kulturní, sportovní a spolkové činnosti na politické činnosti ve městě a budeme nadále pracovat na rozvoji této činnosti ve městě na bázi rovných a nediskriminačních podmínek.Využití všech těchto městských projektů zatraktivníme pro naše obyvatele “městskou kartou”, která bude dostupná i pro občany okolních obcí tak, aby bylo možné vzájemně sdílet a doplňovat pro naše občany jak sportoviště, tak kulturní události v blízkém okolí.

Chybí vám něco?

Město je živý organismus, program nemůže být nikdy kompletní a uzavřený. Pište nám vaše náměty a nápady, co by ve městě ještě potřebovalo změnu! A pamatujte na to, že v tomto programu jsou pouze „větší věci“ – drobností na změnu tu máme hromadu. Ale přeci jen, ať se na nic nezapomene…